GÜÇLÜ DEVLET - AÇIK VERİ (OPEN DATA)

Devletler milleti için var olan, ona hizmet etmekle sorumlu organizasyonlardır. Devletin temel fonksiyonları sayılırken Mülkiye, Maliye ve Güvenlik başlıkları genellikle öne çıkan unsurlardır. Bunlarla birlikte Eğitim, Sağlık, Çevre, Tarım, Sanayi, Ulaştırma, İletişim, Çalışma, Sosyal Güvenlik gibi çağdaş devletlerin ilgilendikleri birçok alanda artık yoğun olarak gündemdedir. Politika yapıcılar özellikle serbest piyasa ekonomisinin hâkim olduğu çağımızda ekonominin özel sektör öncülüğünde yürütülmesi, devletin ise daha çok düzenleyici ve denetleyici rolde bulunması üzerinde durmaktadırlar. Ekonominin tabiatı gereği bu yaklaşım genel kabul görmektedir. Özellikle alt yapı yatırımları ve özel sektörün sermaye birikiminin yetersiz kaldığı alanlarda ise devlet ekonomide öncü roller üstlenebilmektedir. Yukarıda çerçevesini çizmeye çalıştığımız devlet organizasyonunun yürütülmesinde vatandaşın vergileriyle oluşturulmuş devlet bütçesi kullanılır. Ve bu bütçenin gerçekleşmesi birçok yasal prosedürün tamamlanmasına bağlıdır. Devlet bürokrasimiz ilgili bakanlıklar üzerinden bütçe harcamalarını gerçekleştirirken Bütçe Kanunu, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Sayıştay Kanunu hükümlerine göre harcama süreçleri ve denetimi gerçekleşen bütçeler nihai anlamda Kesin Hesap Kanunu ile T.B.M.M. de ibra edilmiş olurlar. Görüldüğü üzere devletin gücü, fonksiyonel yapısı, icra yeteneği ve nihai anlamda hizmet yeterliliği gelirlerini ve harcamalarını doğru ve yerinde oluşturması ile yakından ilgilidir. Ayrıca da bütçe performansının hesap verilebilir bir konumda tutulması ile de gerçek anlamda toplumsal fayda oluşabilir. Dünyada son yıllarda gelişen bir trendin devletimiz tarafından da izlenmekte olduğu ve kamu dökümanların da yer verildiğini görüyoruz.

GELİŞMİŞ ÜLKE VERİLERİ DÜNYAYA AÇIK

Açık veri, herhangi bir telif hakkı patent yada diğer kontrol mekanizmalarına tabi olmaksızın herkes tarafından ücretsiz ve özgürce kullanılabilen ve dağıtılabilen veri olarak tanımlanmaktadır. Devletimiz kendi güvenlik ve benzeri fonksiyonlarını dikkate alarak e-devlet portalı içinde veya dışında kamunun bazı verilerini uluslararası ölçülerde kamuoyunun bilgisine açabilir. Şu anda dünyada 20 civarında ülke Open Data sistemine geçmiş ve verilerini dünya ile paylaşmışlardır. Bu ülkeler oranında yaklaşık tüm gelişmiş ülkeleri görmek mümkün. ABD, Almaya, İngiltere, Fransa, İtalya, Avusturalya, Kanada, Yeni Zelanda, İspanya, Norveç, ve Yunanistan bu kapsamda sayılabilir. Açık Veri sisteminde verilerin teknik ve hukuki olarak erişilebilir olması gerek şarttır. Ülkeler genel olarak Coğrafi Verileri, Ulaşım, Çevre, Hava Durumu, Kültür, Bilim, Finans ve bazı istatistiki verileri bu kapsamda paylaşmaktadırlar.

AMAÇ KAMU YÖNETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK

Devletlerin açık veri sistemini benimserken beklentileri, kamu işlemlerinde şeffaflığı artırmak, yeni sosyal ve ekonomik değer üretilmesine imkan vermek, Kamu yöneticilerinin veri odaklı çalışmalarını sağlamak ve yönetişim ortamında vatandaşın kararlara katılım düzeyini artırmak şeklinde özetlenebilir. Başbakanlık 2011-2015 Dönemi Stratejik Planı ile 2015-2018 Bilgi Toplum Stratejisi ve Eylem Planında dünyada bu alandaki gelişmelere atıfta bulunularak ülkemizin de kısa ve orta vadede Açık veri alanında devletimizin atacağı adımlar belirlenmiş bulunmaktadır. Türkiye 2018 yılına kadar 10 bin verinin Açık Veri Kataloğuna konulmasını planlamaktadır. Ülkemiz açısından dünya üzerinde demokrasi algısını olumlu yönde etkileyecek, Türkiye de yatırım yapacaklar, ekonomik, sosyal, bilimsel her türlü ilişki ortamında bulunacaklar yönünden Açık veri sistemi şüphesiz yol gösterici ve güven aşılayıcı etki oluşturacaktır. Demokrasiyi geliştirmeyi amaç edinen ve vatandaşına hesap verme özgüvenine sahip devlet aygıtına da yakışan budur. Milletimiz açık veri sistemi ile devleti ile daha şeffaf bir ortam içerisinde bulunmak istiyor. Haftaya açık veri sisteminin şehirlerimiz açısından ne anlam ifade ettiğini sizlerle paylaşacağım.

Diğer Yazılar
ÇÖZÜM EKONOMİNİN DIŞINDA MI ?

Bütçe harcama kalemleri içerisinde faiz giderleri ciddi ağırlığa sahipti. Hatta toplanan vergi gelirlerinin neredeyse tamamı faize gidiyor diye yapılan eleştiriler hala hafızamızda duruyor..

YAPAY ZEKADA BÜYÜK GELİŞMELER

Yapay zeka bir bilgisayarın ya da bilgisayar ile kontrolü sağlanan bir makinenin çeşitli aktiviteleri zeki canlılara benzeyen bir biçimde yerine getirebilme yeterliliği olarak tanımlanabilir..

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Dünya'da dolaşan ve riski az olup en yüksek verimi alabileceği ülke arayışında olan küresel sermayenin miktarı trilyonlarca dolarla ifade ediliyor. Daha çok gelişmiş ülke ekonomilerine yönelen bu sermayeden gelişmekte..

KOBİ DESTEKLEME REJİMİMİZ

Kobi terimi ilk olarak seksenli yıllarda ülke gündemine rahmetli Özal ile girmişti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler o günden itibaren tüm kalkınma programlarının..