KOBİ destekleme rejimimiz

Kobi terimi ilk olarak seksenli yıllarda ülke gündemine rahmetli Özal ile girmişti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler o günden itibaren tüm kalkınma programlarının vazgeçilmez unsurlardan birisi oldu ve sanayi alanında esnek ve hızlı hareket yeteneği olan KOBİlerin desteklenmesi her zaman önemini korudu. AB müktesebatı açısından da ülke kalkınmalarında KOBİlerin desteklenmesi ve öne çıkarılmaları somut olarak ortaya konuldu.

KOBİLER TÜM PROJELERİN ÖZNESİ

Yaygın bir dış tedarik ve ağ stratejisini esas alan küresel endüstriyel yeniden yapılanma KOBİlerin önemini daha da artırıyor. Artık ekonomilerin gücü ve dinamizmi o ülkede faaliyet gösteren KOBİlerin sayısı ve gücü ile ölçülebiliyor. Ülkelerin büyüme rekabet gücü sağlama, istihdam ve yeni iş ortamı oluşturma konularında geliştirilen tüm projelerin öznesinde KOBİler yer almaktadır. Bu durum KOBİlerin özel bir formatla desteklenmeleri gereği üzerinde tüm ülkelerde mütabakat olduğunu da gösteriyor. Ancak bu durum KOBİlerin tüm ülkelerde aynı yöntemlerle desteklendiği anlamına gelmiyor. Örneğin bazı ülkelerde KOBİlere doğrudan para aktarımı anlamına gelen desteklemeler yapılırken başka bir grup ülkede ise girişimcilik ve işletmecilik konusunda oluşan normlar esas alınarak destekleme yapılıyor. KOBİ destek programlarından istenilen sonuçların alınması o ülkenin kültürel ve ekonomik yapısına bağlı olarak değişiyor. Örneğin; İtalyan KOBİleri üzerinde yapılan bir araştırmada fakirlikten iş kurarak kurtulma hırsı, kuvvetli aile ve komşuluk bağları, girişimciliğe ve yenilikçiliğe bakış ve özel sektör örgütlenme becerilerinin destekleme rejimlerini etkilediği görülmektedir. Türkiyedeki KOBİleri motive eden unsurlar ise farklı olabilir.

KOBİ DESTEKLENMESİNDE AKILCILIK

Kobi destek programlarında tüm gelişmiş ülke tecrübelerinden çıkan sonuç, kamu kaynaklarının firmalara değil, firmaların iş yapmaya çalıştıkları ortamın geliştirilmesine harcanmasının daha akılcı olduğudur. Ülkemizde de KOBİlerin oldukça geniş ve etkili kurumsal uygulamalarda desteklendiğini biliyoruz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Santez Proje destekleri, Tübitak destekleri ve Kosgebin girişimcilik destekleri önemli ve etkili örnekler. Tabi bu desteklerden yararlanılabilmesi belirli bir bilgi, takip ve zaman gerektiriyor. Yani KOBİ yöneticilerinde az olan bir şeyden bahsediyoruz. KOBİ yöneticilerimizin büyük çoğunluğu girişimciliği öğretecek kadar bilgi ve deneyim sahibidirler. Ama yöneticilik konusunda eksiklikleri çoktur. Çoğu ne yapılması konusunu iyi bilirler ancak nasıl yapılacağı konusunda eksikleri vardır. KOBİ yöneticileri bu sorunların farkındadırlar. Yapılması gereken KOBİ desteklerinin önemli bir kısmını KOBİ yöneticilerinin beceri ve donanımlarının artırılması yönünde kullanılmasıdır. Ayrıca KOBİlerde başarısızlığı örtecek kolay para kazanma destekleri yerine zor projelerdeki başarı performansını ödüllendirecek tedbirler gerekiyor.

EKOSİSTEM KOBİLER İÇİN DE GEÇERLİ

İşletmelerin birbirleriyle resmi kurumlarla ve kişilerle olan ilişkilerinin düzenlenmesi hak ve sorumluluklarının karşılıklı olarak güven altına alındığı bir hukuki altyapı KOBİler için en etkili destek olacaktır. Ayrıca devlet desteklerinin KOBİler nezdinde kaynak kullanım becerileri ile entegre edilmeleri büyük önem taşıyor. Bir diğer konu ise kaynakların birbirlerine dönüştürülebilir olmalarının dikkate alınmamasıdır. Bu durum paranın doğru yerde kullanılmasını engelleyebilir. AB Devlet Yardımları sistemi ve diğer başarılı dünya uygulamalarını da dikkate alan Türkiyeye özgü ve daha verimli yeni bir KOBİ Destekleme Rejiminin tartışılması gerektiği kanaatindeyim. Önerilerimi haftaya paylaşacağım.

Diğer Yazılar
ÇÖZÜM EKONOMİNİN DIŞINDA MI ?

Bütçe harcama kalemleri içerisinde faiz giderleri ciddi ağırlığa sahipti. Hatta toplanan vergi gelirlerinin neredeyse tamamı faize gidiyor diye yapılan eleştiriler hala hafızamızda duruyor..

YAPAY ZEKADA BÜYÜK GELİŞMELER

Yapay zeka bir bilgisayarın ya da bilgisayar ile kontrolü sağlanan bir makinenin çeşitli aktiviteleri zeki canlılara benzeyen bir biçimde yerine getirebilme yeterliliği olarak tanımlanabilir..

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Dünya'da dolaşan ve riski az olup en yüksek verimi alabileceği ülke arayışında olan küresel sermayenin miktarı trilyonlarca dolarla ifade ediliyor. Daha çok gelişmiş ülke ekonomilerine yönelen bu sermayeden gelişmekte..

KOBİ DESTEKLEME REJİMİMİZ

Kobi terimi ilk olarak seksenli yıllarda ülke gündemine rahmetli Özal ile girmişti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler o günden itibaren tüm kalkınma programlarının..