KURUMSALLAŞMADA VERGİ ARACI

Ülkenin hemen her alanında kurumsal yapılar ve onların denetleyici düzenleyici fonksiyonları sürekli gündemdedir. Devlet organizasyonları kurumsal yapılarını ne kadar fonksiyonel ve vatandaş odaklı yapmayı başarırsa o ölçüde demokrasi adımları da hızlanmış olmaktadır. Ve bir adım sonra kapsayıcı politikaların geliştirilmesi ile tüm toplumun yeteneklerini ve kapasitelerini toplum yararına kullanma imkânı da ortaya çıkmaktadır. Buda toplumsal ekonomik barışın yani fırsat eşitliğinin sağlandığının teyidi olmaktadır.

Kurumsallaşmanın kamu yönetimindeki önemi konusunda bu kadarda iktifa ederken, konumuz olan KOBİlerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi konusunda vergi unsurunun kullanımında mevcut durumumuz ve bu durumun etki analizi konusuna girmek gerekiyor. Şu anda KOBİleri de içerisine alan Kurumlar Vergisi yükümlülerine uygulanan bazı vergi istisnaları ile bu firmalar üzerinden bazı makro ekonomik hedefler gerçekleştirilmek istenmektedir. Şöyle ki şirketlerin ar-ge harcamaları, ar-ge personeline yapılan ücret ödemeleri, yatırım teşvik belgelerine bağlanmış yatırımlara dönük vergi indirimi gibi uygulamalar ile Maliye Bakanlığı şirketlerin kalkınma planları hedeflerine uygun rekabetçi sektörlerde yatırım yapmalarını, ar-ge harcamaları ile de ileri teknoloji ve yüksek katma değerli üretim yapısına ulaşmalarını hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda belirtilen vergi istisnalarını uygulayarak devletimiz yaklaşık yılda 25-30 milyar TL kurumlar vergisinden vazgeçmektedir. Teoride bu uygulamaya vergi harcaması denilmektedir. Şüphesiz ki devletin yatırımları ve ar-ge harcamalarını vergi teşvikleri yoluyla ödüllendirmesi bu alandaki ekonomik beklentileri karşılanması anlamında yeterli görülebilir. Tam da bu noktada önemli bir soru gündeme getirilmektedir.

VERGİ İSTİSNALARINDA ETKİ ANALİZİ

Yukarıda belirtilen vergi teşviklerini kullanan KOBİlerin kurumsal yapılarında ne tür bir gelişme sağlanmıştır? Bir etki analizi yapılmakta mıdır? Örneğin bu vergi istisnalarından yararlanan kurumlar diğer başlıklarda kötü yönetiliyorlar ve bu performanslarda ölçülerek izlenmiyorsa, yapılan vergi teşvikleri ile amaca ulaşılabiliyor mu? Bize göre bu sorulara verilecek cevaplar olumlu değildir. Yani KOBİlerin topyekûn izlenmeleri, performanslarının belirli kriterlere göre ölçülmesi, puanlanması gerekmektedir. KOBİlerin kurumsallaşma kriterlerindeki performanslarına göre vergi avantajı kullandırılması ise en ideal ve doğru yöntem olarak değerlendirilmektedir. Gelir idaresinin mevcut vergi istisnalarını aynen devam ettirirken, kurumlar vergisi oranını KOBİnin kurumsallaşma karnesine göre belirlemesi (Bakanlar Kurulu Kararı ile) çok ciddi bir motivasyon ve yönetim kalitesini de beraberinde getirecektir. Bu uygulamada OECD Girişiminin hedef aldığı uluslararası düzeyde mücadele edilen zararlı vergi rekabeti türlerinden vergi cennetleri ve tercihli vergi rejimleri gibi uygulamalar söz konusu değildir. Aksine ABnin KOBİlere dönük vergi avantajlarının zararlı vergi rekabeti sayılamayacağı yönünde temel ilke kararları söz konusudur.
KURUMSALLAŞMA ORANINDA VERGİ AVANTAJI
Konunun ayrıntıları vardır, ancak hepsi ikincil mevzuatlarla düzenlenebilir konulardır. Kurumsallaşma performans kriterleri sektörlere göre, işletmecilik esasları, finansal rasyo dengeleri, üretim ve tasarım süreçleri, dış ticaret performansı, dijitalleşme ve yönetim kurulu yeterliliğine kadar topyekûn şirketi ele alan ve her yıl güncellenen bir yapıda olmalıdır. Şirketin performans kriterlerinin belirlenmesi ve kurumsallaşma karnesinin hazırlanmasında KOSGEBin koordinasyonunda ilgili kamu kurumları sorumluluk almalıdırlar. Bu çalışma ciddiyetle ele alınıp yetki ve sorumluluklar doğru dağıtılıp doğrudan KOBİnin kurumsallaşma çabalarına yakından kamu yönetim danışmanlığı desteği verilirse mikro ekonomik dönüşümü destekleyen, Türkiyeye özgü bir yeni KOBİ Destekleme Rejimine ulaşmış oluruz. Bu durum şirketlerimizin kısa sürede doğru belirlenmiş mikro ekonomik hedeflere ulaşmaları, devlet yardımlarını doğrudan kamu organizasyonu ile alabilmeleri ayrıca rekabetçi ve şeffaf yapıları ile finans dengelerini hızla düzeltmiş, pazarlarını büyütmüş ve çeşitlendirmiş olarak ülkemizin rekabet gücünü yepyeni bir aşamaya taşıyacak ve gururla anılacaklardır.

Diğer Yazılar
ÇÖZÜM EKONOMİNİN DIŞINDA MI ?

Bütçe harcama kalemleri içerisinde faiz giderleri ciddi ağırlığa sahipti. Hatta toplanan vergi gelirlerinin neredeyse tamamı faize gidiyor diye yapılan eleştiriler hala hafızamızda duruyor..

YAPAY ZEKADA BÜYÜK GELİŞMELER

Yapay zeka bir bilgisayarın ya da bilgisayar ile kontrolü sağlanan bir makinenin çeşitli aktiviteleri zeki canlılara benzeyen bir biçimde yerine getirebilme yeterliliği olarak tanımlanabilir..

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Dünya'da dolaşan ve riski az olup en yüksek verimi alabileceği ülke arayışında olan küresel sermayenin miktarı trilyonlarca dolarla ifade ediliyor. Daha çok gelişmiş ülke ekonomilerine yönelen bu sermayeden gelişmekte..

KOBİ DESTEKLEME REJİMİMİZ

Kobi terimi ilk olarak seksenli yıllarda ülke gündemine rahmetli Özal ile girmişti. Küçük ve orta ölçekli işletmeler o günden itibaren tüm kalkınma programlarının..